15. marca 2012

Ochrana ľudského života

Našla som krásne vyhlásenie k zavedeniu trestu smrti na slovensku, mám ale otázku pokiaľ sa vzťahuje na odsúdených ktorí niečo spáchali, prečo sa nevzťahuje na nevinné bytosti?  

"Ľudský život nikdy nebol považovaný za najvyššie dobro; je však najzákladnejším dobrom, predpokladom ostatných hodnôt; hodnotou, na ktorej sú postavené ostatné hodnoty. Preto je ľudský život hodný ochrany za všetkých okolností, v každom veku a každej forme a každá vyspelá spoločnosť, postavená na hodnotách pravdy, spravodlivosti a rovnosti všetkých ľudí, rešpektuje ľudský život ako nedotknuteľnú, neodňateľnú, nepremlčateľnú hodnotu a pomocou zákonov ustanovuje právo a povinnosť na jej ochranu. Vzhľadom na to, že sa ľudský život začína počatím a končí prirodzenou smrťou, ochrana ľudského života trvá od počatia až po prirodzenú smrť. Vedecké objavy posledných desaťročí jednoznačne dokázali, že spojením mužskej a ženskej pohlavnej bunky - oplodnením - vzniká nový autonómny život (iný ako život rodičov alebo kohokoľvek iného), ktorý sa vyznačuje neopakovateľnou kombináciou génov (odlišnou od kombinácie génov rodičov), ktorá obsahuje plán všetkých základných znakov a vlastností nového človeka a všetky informácie potrebné pre jeho fyzickú existenciu a vývoj. Z biologického alebo medicínskeho hľadiska nie je možné určiť v jeho vývoji okamih, pred ktorým ešte nebol ľudskou bytosťou, a po ktorej ňou už je – v každej etape vnútromaternicového vývoja a aj neskôr po narodení je to stále ten istý jedinec, avšak na rôznom stupni vývoja. To je dôvod, pre ktorý je Fórum života za ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť."

 Vyhlásenie k problému trestu smrti. 30. 5. 1998

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára